Detský folklórny súbor Dreveník

Detský folklórny súbor Dreveník

Detský folklórny súbor Dreveník vznikol v roku 1991 pod vedením pani učiteľky PaedDr. Boženy Švábovej. Od svojho vzniku pôsobil pri MsÚ v Spišskom Podhradí. Dnes už druhý rok kolektív pôsobí pri ZUŠ v Spišskom Podhradí a má 18 členov novej mladej generácie. V repertoári súboru sú zozbierané a spracúvané zvykoslovné skvosty dedinského ľudu žijúceho pod Spišským hradom. V dramatických pásmach (Harenčaru, harenčaru, poc dnu; V Podradzu na mosce straší; Každý svoj chleb chváli; Kuľu, kuľu aţ na Kapituľu; Jak sme mucili maslo) prostredníctvom detského prejavu boli zobrazované jednotlivé činnosti alebo vlastností spôsobu života ľudu v minulosti. DFS Dreveník sa v prvom rade zúčastňuje rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí v rámci svojho regiónu. Každoročne účinkuje na Spišských folklórnych slávnostiach na Spišskom salaši. Nezabudnuteľným zážitkom bolo nahrávanie relácie „Vandrovali hudci“ v štúdiu v Košiciach s autentickým pásmom „Idze šmerc s kudzeľu“ a reprezentácia folklóru v Nemecku. Za roky svojho účinkovania sa v detskom kolektíve vystriedalo už niekoľko generácií. Dnes sú to mamičky, ktoré prichádzajú so svojimi deťmi a majú záujem na tom, aby sa hravou formou ďalej odovzdávala ľudová slovesnosť a kalendárne zvyky a tradície spišského regiónu tým najmenším. Niet nad detský spontánny prejav, ktorý je vďaka ochotníckemu zapáleniu milovníkov detského folklóru sprostredkovaný aj v súčasnosti a poteší každého, kto má rád tajomstvo a neoceniteľné bohatstvo Spiša.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Detský spevácky folklórny súbor Korčašek

Detský spevácky folklórny súbor Korčašek

Detský spevácky folklórny súbor Korčašek pôsobí pri Základnej škole s materskou školou v Jablonove. Vznikol v roku 2011 s cieľom zachovávať a interpretovať ľudové piesne z oblasti východoslovenského regiónu, predovšetkým zo Spiša. V súčasnej dobe sa snaží uchovávať poklad ľudových piesní v speve, ale postupne chce rozšíriť svoj repertoár aj o detské hry a tance, ktoré sa snaží zozbierať vo svojej obci od starých rodičov. Malých spevákov sprevádza na harmonike Vladko Rožko. V súbore aktuálne pôsobí desať detí. Aj keď je Korčašek ešte mladý spevácky súbor, má už za sebou niekoľko vystúpení nielen na domácej pôde, ale aj v susednom Poľsku. Folklórny súbor Korčašek pravidelne otvára školský ples a zúčastnil sa napríklad aj Jesenných trhov v Spišskom Podhradí, Katarínskeho popoludnia v Jablonove, či fašiangovej akcie "Ostatňe fašengy v Jablunove".

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Dychová hudba Bijacovčanka

Dychová hudba Bijacovčanka

Dychová hudba Bijacovčanka vznikla ako odnož na okolí dávno známej a populárnej dychovky zo susedných Ordzovian. Postupne začali hrávať v Ordzovianke aj hudobníci z Bijacoviec, ktorí si v roku 1981 založili vlastnú dychovú hudbu pod názvom Bijacovčanka. Ďalším záujemcom boli pridelené hudobné nástroje, začali s pravidelnými nácvikmi a prišli aj prvé vystúpenia. V priebehu rokov 1981-1983 pribudli do DH speváčky. Obe dychovky, Ordzovianka i Bijacovčanka ešte stále spolu účinkovali pri náročnejších hudobných akciách pod patronátom vtedajšieho roľníckeho družstva Nový Spiš v Studenci. Prelomovým rokom sa stal rok 1984. Zásluhou vtedajšieho vedenia obce boli zakúpené nové hudobné nástroje, boli prijatí ďalší členovia a Bijacovčanka začala pôsobiť úplne samostatne. Na stovky by sa dali počítať rôzne kultúrno-spoločenské, náboženské a iné akcie, ktoré sprevádzala počas svojej 30. ročnej činnosti. Svojím repertoárom spríjemňovala život v obci i mimo nej, na tanečných zábavách, veseliciach a stretnutiach, umocňovala významné náboženské obrady a sväté omše, pobádala obyvateľov obce k účasti na rôznych spoločenských, športových a iných podujatiach, obnovovala a zachovávala miestne starodávne zvyky. Umeleckú a hudobnú úroveň si hudobníci udržujú pravidelnými nácvikmi a účasťou na rôznych podujatiach v rámci regiónu. Najvýznamnejšou akciou v histórii existencie DH bolo zorganizovanie prehliadky ľudových piesní v podaní dychových hudieb v roku 1995. Veľkolepá a príťažlivá akcia sa uskutočnila v peknom a atraktívnom prostredí Bijacovského kaštieľa ako nultý ročník pod názvom „Bijacovská krídlovka“ za účasti 8 dychových hudieb. V súčasnosti má dychová hudba Bijacovčanka 22 členov a jej predsedom je Michal Zajac.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Dychová hudba Ordzovianka

Dychová hudba Ordzovianka

V malebnej dedinke Ordzovany, leţiacej pod Spišským hradom, bola v roku 1929 založená dychová hudba „Ordzovenská banda“, ako ju v tom čase nazývali miestne ženy, ale i ostatní obyvatelia obce a širokého okolia. Účinkovanie DH bolo zamerané na cirkevné akcie, odpusty, kermeše, primície a rôzne verejné vystúpenia. Po roku 1961 sa dostala pod patronát miestneho Jednotného roľníckeho družstva Studenec, kde zaznamenala najväčší rozkvet a popularitu. Zakúpili sa nové hudobné nástroje, kroje, uniformy a notový materiál. V tom období, ktoré trvalo do roku 1992, bola Ordzovianka pravidelne účinkujúcim telesom na poľnohospodárskych výstavách Agrokomplex Nitra. Nechýbala na žiadnych verejných oslavách, kultúrnych podujatiach, mítingoch, plesoch, majálesoch. Maximálny počet členov sa v tom čase blížil k číslu 40. Súčasná Dychová hudba Ordzovianka pokračuje v tradícii svojej staršej predchodkyne v počte účinkujúcich 14-18 hráčov. V máji 2014 oslavuje svoje 85. výročie. Umeleckým vedúcim a zároveň kapelníkom je Ing. Andrej Kočiš, predsedom je Jozef Brník a pri klasickom 12 člennom obsadení spievajú PaedDr. Božena Švábová, Bibiána Glevická a Ondrej Bača.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Ľudová hudba Branisko

Ľudová hudba Branisko

Podnetom pre vznik ĽH Branisko sa stala myšlienka mladých pedagógov umeleckej školy v Spišskom Podhradí, podporovať u detí pozitívny vzťah k folklóru. Hlavným iniciátorom a zakladateľom bol a stále je Mikuláš Demočko, ktorý uţ počas celého detstva účinkoval v rôznych folklórnych zoskupeniach. ĽH Branisko oficiálne začala existovať od septembra 2005, kedy sa na oslavách sv. Huberta v Bijacovciach uskutočnil jej krst. Krstným otcom bol vtedajší primátor Spišského Podhradia Ing. František Slebodník in memoriam. Prvé nástrojové zoskupenie tvorilo 1. husle - R. Janečková, R. Iľaš, 2.husle - K. Šulíková, A. Dolná, akordeón - M. Demočko, kontrabas - Š. Genčúr a sólový spev - M. Sakmár. Ľudová hudba Branisko počas svojho účinkovania sprevádzala mnoho spevákov nielen na folklórnych slávnostiach, ale aj na rôznych súťažiach, ako napríklad Slávik Slovenska. Jednou z nich je aj Viktória Juriková, ktorá získala viacero ocenení. Samotná ľudová hudba sa zúčastnila súťaţe folklórnych súborov v Giraltovciach a mnohých kultúrnych podujatí na Spiši, ako napríklad Spišské folklórne slávnosti, Goralské dni, Dúbravské pirohy a iné. ĽH Branisko svoju pozornosť sústreďuje hlavne na mesto Spišské Podhradie, ale prezentovala sa aj v zahraničí, a to hlavne v Poľsku a Rusku.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Mužská spevácka skupina Gubov

Mužská spevácka skupina Gubov

Mužskú spevácku skupinu z Dúbravy tvorí kolektív zanietených chlapov, pre ktorých je ľudová hudba a spev ich najväčšou záľubou. Ich hlasy podmaňujú a okúzľujú poslucháčov na rôznych podujatiach v spišskom regióne i okolí od roku 2006. Typické pre Gubov sú viachlasé spevy piesní z Dúbravy a okolia, ale aj z iných oblastí Slovenska. Vyhľadávajú a zachovávajú predovšetkým staršie a dnes už málo známe ľudové piesne našich dedov a otcov. Skupina vydala vlastné CD s ľudovými piesňami, účinkovala v televíznej relácii Kapura, či vystupovala na menších aj väčších podujatiach doma i v zahraničí. Názov skupiny je odvodený podľa jedného z vrchov nad obcou.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Mužská spevácka skupina Korčaškare

Mužská spevácka skupina Korčaškare

Korčaškare vznikli 28. decembra 2006 ako prioritne mužská spevácka skupina s akordeónovým doprovodom. Obec Jablonov do tej doby nemala historicky zachovanú folklórnu tradíciu, a tak počin založiť folklórnu skupinu bol významným medzníkom novodobej histórie obce v oblasti folklóru a kultúry všeobecne. Súčasný počet aktívnych členov je 11 spevákov a 2 akordeónisti. Základný repertoár skupiny vychádza z piesní, ktoré im prespievali starší obyvatelia obce. Ďalším zdrojom sú pamätníci zabudnutých pesničiek z blízkeho okolia spišského regiónu. Repertoár sa za niekoľko rokov fungovania skupiny postupne rozšíril. Speváci sa zdokonalili a Korčaškare v súčasnosti disponujú širokou škálou piesní s tematikou opisujúcou rozličné situácie života našich predkov (svadobné, humorné, vojenské a samozrejme aj o ženách). Názov skupiny má historické korene, keďže oddávna obyvateľov z Jablonova volali „korčaškare“ (korčašek - teda malý vreckový otvárací nožík). Vznik speváckej skupiny v obci mal v priebehu niekoľkých rokov fungovania synergický efekt, keďže popri mužskej skupine sa postupne sformovala aj ženská, respektíve dievčenská skupina s názvom Jablonečka. Tá rovnocenne dopĺňa pestrosť hlasov a rozmanitosť piesní pri spoločných vystúpeniach v obci aj mimo nej. Inšpirované k aktivite boli tiež deti miestnej základnej školy a za pomoci vedenia školy založili detskú spevácku skupinu Korčašek. Dnes Korčaškare reprezentujú obec a región na rôznych folklórnych vystúpeniach, regionálnych postupových súťažiach, folklórnych prehliadkach a festivaloch nielen doma, ale i v zahraničí.

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV

Ženská spevácka skupina Jablonečka

Ženská spevácka skupina Jablonečka

Dievčence a ženy z Jablonova sa dlhšiu dobu pohrávali s myšlienkou vytvoriť v obci popri mužskej a detskej folklórnej skupine aj ženskú zložku. Nakoniec v septembri 2013 vznikla ženská spevácka skupina Jablonečka, ktorej cieľom je udržiavať, rozvíjať a prezentovať tradície nielen zo samotnej obce Jablonov, ale aj zo Spiša a Šariša. V súčasnosti je skupina stále vo vývoji a formuje sa ako počtom, tak aj repertoárom. Jablonečka má v súčasnosti päť speváčok, vedúcou je Lucia Kožušková a na akordeóne ich sprevádza pán Tomáš Vojtánek. Ich pôsobenie je krátke, nemožno teda hovoriť o úspechoch, aj keď ony samé za úspech považujú samotný vznik skupiny. Vystúpenia, ktoré absolvovali, boli zatiaľ len na domácej - obecnej pôde, kde sa predstavili na Katarínskom popoludní a fašiangovej zabíjačke blokom piesní zo Šariša - "pijacke" a "ľubostne". Svoj repertoár rozširujú o čepenie, trávnice a chystajú sa vytvoriť aj blok rusínskych piesní. Jednou z priorít je obohatiť skupinu o jablonovský kroj, pričom vychádzajú zo starých fotografií zachovaných v obecnej kronike. Ich cieľom je vzbudiť v mládeži lásku a úctu k ľudovej piesni a dosiahnuť tak, aby sa mladí ľudia a deti nehanbili za svoje nárečie, zvyky a kultúru a tobôž nie za ľudovú pieseň. Veľkú podporu pri formovaní tohto úsilia cítia zo strany svojich rodín, známych a obyvateľov obce, preto sa výrazne snažia zintenzívniť spoluprácu s mužskou speváckou skupinou Korčaškare, ktorá v obci pôsobí už niekoľko rokov a detskou speváckou skupinou Korčašek. Jablonečka je odhodlaná dávať ľudovej piesni srdce i dušu, pretože práve pieseň dvíha ľudí z pádov a potešuje ich v úzkostiach, je súčasťou bežného života a preto si zaslúži, aby sa šírila ďalej. 

Zdroj: Čarovný svet tradícii, MAS LEV